Оферта

Договір публічної оферти про надання послуг з організації програм походів, поїздок, подорожей, маршрутів і заходів.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Договір є офіційною пропозицією (публічна оферта) Фізичної особи-підприємця Ясько Кирила Сергійовича (далі - “Організатор”), що діє на підставі діючого законодавства України (номер запису і Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб: 20670000000139976, дата запису: 04.03.2006), і містить всі істотні умови договору з надання послуг з організації програм групових походів, поїздок, подорожей, маршрутів, заходів, прокату туристичного спорядження (далі - “Послуги”), зазначених на сайті https://outdoorukraine.com, та які відносяться до переліку того, що включено або не включено у вартість.

1.2. У разі прийняття визначених нижче умов, фізична особа, яка здійснила акцепт даної оферти, стає Клієнтом (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах визначених в оферті).

1.3. Акцептуючи дану оферту, Клієнт підтверджує свою правоздатність та дієздатність, досягненя віку - 18 років, а також законне право Клієнта вступати в договірні відносини з Організатором.

1.4. Місце укладення Договору визначається відповідно до статті 647 Цивільного Кодексу України (далі - ЦК України).

1.5. Клієнт дає свою згоду на обробку Організатором своїх персональних даних: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (зміну) з метою цього Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


2.1. Організатор - Фізична особа-підприємець Ясько Кирило Сергійович.

2.2. Клієнт - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Організатором, яка здійснила акцепт оферти і є таким чином стороною Договору.

2.3. Публічний Договір - пропозиція Організатора (викладена на Сайті), адресована невизначеному колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах (ст. 633 ЦК України).

2.3.1. Оферта (далі - “Оферта”, “Договір”) - це пропозиція, що містить всі істотні умови договору і виражає намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття (ч.1 ст. 641 ЦК України) .

2.4. Акцепт оферти - це відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття, відповідь повинна бути повною і безумовною (ч.1 ст. 642 ЦК України). Особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді, вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (заповнення заявки на сайті https://outdoorukraine.com, оплата послуг та інше), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом (ч.2 ст. 642 ЦК України).

2.5. Веб-сайт (далі - “Сайт”) - відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний ресурс, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://outdoorukraine.com , за допомогою якого забезпечується відображення інформації про умови надання описаних в договорі послуг.

2.6. Договір - акцептована оферта між Організатором і Клієнтом про надання послуг (п. 1.1.) на умовах, зазначених на сайті http://www.OutdoorUkrine.com
2.7. Заявка - належним чином оформлена Клієнтом форма онлайн замовлення на отримання послуг, обраних на сайті Організатора, відповідно до їх вартістю.

2.8. Вартість послуг - діючий систематизований перелік послуг Організатора з цінами, опублікований на сайті https://outdoorukraine.com

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Організатор зобов'язується надати Клієнту та іншим зазначеним у Заявці особам (за їх згодою) послуги, відповідно до п. 1.1. Оферти.

3.2. Договір вважається укладеним після акцепту оферти з моменту підтвердження Клієнтом своєї згоди з його умовами, шляхом заповнення Заявки на сайті https://outdoorukraine.com, а також передоплати/оплати Послуг, за умови підтвердження Організатором можливості бронювання місця в групі (п. 4.5.). Після цього Оферта вважається базовим документом в офіційних взаєминах між Клієнтом і Організатором.

3.3. Організатор має право змінити вартість послуг, забезпечивши публікацію змінених умов на Сайті. У разі внесення Клієнтом авансу, відповідно до п. 8.3. Договору, до моменту зміни вартості, вартість послуги для нього залишиться колишньою.

3.4. Організатор має право в будь-який час на свій розсуд змінити умови цієї Оферти або відкликати її, забезпечивши публікацію змінених умов на Сайті. Якщо після змін умов Оферти Клієнт продовжує використання послуг Організатора та проводить їх оплату, це означає повне і беззастережне прийняття і згоду Клієнта з такими змінами. Однак, якщо Організатор вніс зміни після акцепту Клієнта, то такі зміни не можуть застосовуватися Організатором, якщо Клієнт заявить, що ці зміни обмежують його права або наділяють його додатковими обов'язками в порівнянні з умовами, що діяли на момент здійснення акцепту з боку Клієнта.

3.5. Організатор має право відмовитися від виконання послуг (-и) за цим Договором, до настання періоду надання послуг, проінформувавши про це Клієнта і зробивши повернення грошових коштів сплачених (надісланих) Клієнтом Організатору, у разі виникнення непередбачених ситуацій, що стосуються організації надання послуг, взаємодії з контрагентами Організатора, а також, в разі, якщо Клієнт не відповідає вимогам, що пред'являються до учасників заходів, своєю участю буде піддавати ризику життя і здоров'я інших учасників, в разі відсутності технічної можливості у Організатора адаптувати умови для Клієнта в індивідуальному порядку.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Для того, щоб скористатися послугами Організатора, Клієнту необхідно вибрати потрібну послугу на Сайті, ознайомитися з умовами, натиснути на кнопку «Відправити заявку», ввести в порожні поля необхідні дані і натиснути на кнопку «Відправити заявку». Очікувати підтвердження Заявки (п. 4.5.).

4.2. Період надання послуг, обраних Клієнтом за цим Договором, вказується в Заявці.

4.3. Якщо разом з Клієнтом послуги за цим Договором отримують інші особи, оплату за яких вносить Клієнт, їх особисті дані вказуються в Заявці. Клієнт гарантує наявність у себе повноважень на здійснення угоди в інтересах осіб, зазначених у заявці, та зобов'язується донести до них зміст, умови цієї Оферти і всю інформацію, передану Організатором Клієнту. Зазначені в Заявці особи погоджуються з умовами даної Оферти і приймають виконання всіх обов'язків, що покладаються на них після акцепту оферти, в тому числі обов'язків щодо дотримання правил безпеки.

4.4. У разі необхідності надання Клієнту та/або вказаних в заявці особам інших послуг, не зазначених в п. 3.1. цього Договору, такі послуги також можуть бути надані Клієнту за індивідуальною домовленістю з Організатором. Організатор має право відмовити в наданні додаткових послуг.

4.5. Протягом трьох робочих днів з моменту отримання Заявки Організатор підтверджує по телефону або електронній пошті, вказаній Клієнтом при оформленні Заявки за допомогою Сайту, отримання даного Замовлення, а також можливість його виконання та Підсумкову вартість послуг. Після підтвердження Замовлення, Клієнт вносить аванс, відповідно до п. 8.4. даного Договору. У разі відсутності оплати від Клієнта - замовлення не вважається прийнятим.

4.6. Організатор на свій розсуд може змінювати підсумкову вартість Послуг шляхом введення бонусної системи оплати Послуг, спеціальних цін на пропозиції, знижки та інше. Такі зміни погоджуються з Клієнтом.

4.7. Здійснення Клієнтом передоплати\оплати вартості Послуг свідчить про те, що він ознайомився і акцептував справжню Оферту та додатки до неї, доступні для публічного ознайомлення. Після здійснення Клієнтом передоплати\оплати вартості Послуг Договір вважається укладеним.

ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА

5.1. Надати Клієнту і зазначеним у Заявці особам послуги, передбачені п. 1.1. (Послуги з організації програм групових походів, поїздок, подорожей, маршрутів, заходів, прокату туристичного спорядження, зазначені на сайті https://outdoorukraine.com, та які відносяться до переліку того, що включено або не включено у вартість).

5.2. Не пізніше 2 (двох) днів до початку періоду надання Послуг, зазначеного в Заявці, надати Клієнту інформацію про гіда/інструктора, його контактні дані, точне місце, дату та час збору організованої групи. Якщо Клієнт не отримав інформацію про гіда/інструктора в зазначений термін, він зобов'язаний повідомити про це Організатора.

5.3. Після завершення надання Послуги направити Клієнту лист на електронну пошту для контролю якості наданих Послуг.

ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

6.1. Здійснити оплату Послуг Організатора в порядку, передбаченому цим Договором.

6.2. Участь в програмі неповнолітньої особи можлива тільки в тому випадку, якщо це передбачено програмою Послуги, зазначеної на Сайті. У разі участі в програмі зазначеної в Заявці неповнолітньої особи, при укладенні Договору Клієнт зобов'язаний звернути увагу Організатора на наявність у групі неповнолітньої особи, а також забезпечити наявність у групі учасників програми, які є законними представниками неповнолітньої особи або іншого супроводжуючого, що має довіреність від законних представників неповнолітньої особи на його супровід. Законний представник або супроводжуючий зобов'язаний мати всі документи, необхідні для безперешкодної участі неповнолітньої особи в програмі, відповідно до вимог чинного законодавства України та/або держав, на території яких проходить програма.

6.3. Після подачі Заявки, але до внесення оплати, повідомити Організатора, якщо Клієнт або зазначені в заявці особи не є резидентами України.

6.4. Уважно ознайомитися з програмою Послуги. Порівняти рівень складності зі своєю фізичною підготовкою. У разі невідповідності - відмовитися від участі або підвищити рівень своєї фізичної підготовки (наприклад, заняття спортом, спортивні пробіжки та ін.).

6.5. Клієнт і зазначені в Заявці особи обов'язково повинні мати при собі паспорт, поліс медичного страхування та інші документи, необхідні для участі в програмі, на весь період надання Послуг.

6.6. Своєчасно надавати Організатору всі документи, запитувані Організатором, необхідні для організації участі Клієнта і зазначених в Заявці осіб в програмі.

6.7. Клієнту та зазначеним у Заявці особам заборонено вживання алкогольних напоїв і наркотичних речовин починаючи з дня, що передує дню початку надання послуг, до моменту закінчення заходу.

6.8. Клієнту та всім учасникам програми необхідно дотримуватися правил особистої безпеки, в тому числі інструкції з техніки безпеки. Клієнт і всі учасники програми повинні ознайомитися з вимогами щодо техніки безпеки, розміщеними на Сайті в цьому розділі.

6.9. Клієнту та всім учасникам програми необхідно виконувати вказівки, вимоги та рекомендації гіда/інструктора.

6.10. Клієнт і зазначені в Заявці особи зобов'язуються виконувати бівуачні роботи (роботи на привалі) (встановлення наметів, розпалювання багаття, різання дров, допомога в приготуванні їжі та ін.), якщо такі роботи потрібні. Під час бівуачних робіт (роботи на привалі) обережно користуватися сокирою, пилкою та іншими предметами, які можуть завдати шкоди здоров'ю або життю, а при відсутності відповідних навичок - відмовитися від робіт, що вимагають використання таких предметів.

6.11. В період надання Послуг своєчасно інформувати гіда/інструктора групи про погіршення здоров'я або отримання травми (навіть на перший погляд незначні).

6.12. Клієнту та всім учасникам групи необхідно дбайливо поводитися з майном Організатора та третіх осіб, а також бережно ставитися до природи, в тому числі забезпечити збереження місця свого перебування в тому вигляді та стані, в якому воно було до використання (відсутність сміття та ін.).

6.13. Після закінчення програми повернути Організатору спорядження та інше майно, якщо таке передавалося в період надання Послуг Клієнту та зазначеним в Заявці особам, в тому стані, в якому вони його отримали.

ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ. ГАРАНТІЇ КЛІЄНТА

7.1. Клієнт повідомлений та усвідомлює, що кількість вільних місць в організованому заході обмежена, і на момент акцепту даної Оферти вільні місця можуть бути відсутні.

7.2. Клієнт повідомлений та усвідомлює, що організована Послуга можлива лише за участю мінімально необхідної кількості учасників. Відомості про мінімально необхідну кількості учасників кожного заходу розміщено на Сайті Організатора.

7.3. У разі, якщо на момент Акцепту Оферти вільні місця для здійснення Послуги відсутні, Організатор або пропонує Клієнту заміну на іншу Послугу, або повертає кошти в повному обсязі.

7.4. Організатор інформує Клієнта про хід набору групи для здійснення Послуги. Якщо мінімально необхідну кількість учасників не буде набрано, Організатор залишає за собою право на розірвання Договору в односторонньому порядку, без застосування до нього будь-яких штрафних санкцій з боку Клієнта та зазначених у Заявці осіб, і повертає Клієнту грошові кошти за оплачені Послуги в повному обсязі.

7.5. У разі настання обставин, зазначених в п. 3.4 цього Договору, Організатор залишає за собою право розірвати Договір і повертає Клієнту грошові кошти за оплачені Послуги в повному обсязі.

7.6. Клієнт повідомлений та усвідомлює, що якщо передбачена цим Договором програма (наприклад, похід) заснована на тривалому контакті з дикою природою, то вона несе в собі відповідні ризики і небезпеки, в тому числі, але не обмежуючись:

7.7. Клієнт повідомлений про обов'язковість наявності поліса обов'язкового медичного страхування і бажаність оформлення на період поїздки додаткової медичної страховки (в порядку добровільного медичного страхування) та страхування життя і здоров'я (для іноземних громадян оформлення ними медичної страховки на час надання послуг є обов'язковим). Страховка повинна відповідати типу заходу. Клієнт повідомлений, що виникаючі при настанні страхового випадку витрати лягають на Клієнта.

7.8. Клієнт повідомлений, що при виїзді за межі України наполегливо рекомендується оформлення медичної страховки на час перебування за межами України, якщо виїзд за кордон передбачений програмою маршруту, і що при настанні страхового випадку витрати лягають на Клієнта.

7.9. Клієнт гарантує належний стан здоров'я у нього та у осіб, зазначених в Заявці, що дозволяє здійснювати екстремальні подорожі, в тому числі (але не обмежуючись) відсутність у нього та у осіб, зазначених в Заявці, хронічних захворювань, а також інших медичних протипоказань до моменту здійснення організатором Послуги, в тому числі алергії, протипоказань до зміни кліматичних і погодних умов, стилю харчування та ін., відсутність будь-яких інших захворювань і / або особливостей здоров'я, які потребують регулярного медичного спостереження або лікарської допомоги.

7.10. Клієнт повідомлений про необхідність пройти профілактику відповідно до міжнародних медичних вимог при намірі здійснити подорож в місто/місцевість або в країну тимчасового перебування, де він може піддатися підвищеному ризику інфекційних захворювань.

7.11. Клієнт повідомлений, що специфічні ліки (алергічні, астматичні, гіпертонічні, діабетичні та т.п.) необхідно мати з собою, якщо такі ліки потрібні Клієнту.

7.12. Клієнт має необхідний обсяг знань про техніку безпеки і правила поведінки для участі в організованій програмі, ознайомлений зі списком речей, необхідних для участі в програмі (список рекомендованого особистого спорядження) і забезпечить наявність у себе і у зазначених в Заявці осіб такого спорядження на час надання Послуги.

7.13. Акцептуючи дану Оферту, Клієнт, а також особи, зазначені в Заявці, висловлюють свою письмову згоду: на використання їх персональних даних Організатором відповідно до законодавства України, а також, що їхні прізвища, імена, по батькові, номера телефонів і/або інші дані будуть передані гіду/інструктору та учасникам групи, що пов'язано з організаційною необхідністю, обумовленою програмою Послуг (п. 1.1.).

7.14. Сторони домовилися, що з моменту Акцепту цієї Оферти і виконання умов Договору визнають юридичну силу за підписаними і відсканованими документами, переданими по електронній пошті (e-mail), і визнають їх рівнозначним документам на паперових носіях, підписаних власноручним підписом. Сторони визнають рівну юридичну силу власноручного підпису і факсиміле підпису (відтворене механічним способом з використанням кліше).

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1. Набір послуг, необхідного спорядження і додаткових послуг, представлених на Сайті https://outdoorukraine.com - визначають Підсумкову вартість Послуг за цим Договором. Підсумкову вартість послуги розраховує Організатор і повідомляє її Клієнту з урахуванням знижок, спеціальних пропозицій та ін.

8.2. Місце в групі для отримання організованої Послуги бронюється тільки після внесення авансу.

8.3. Після подачі і підтвердження Заявки, підсумкова вартість (п. 8.1.) фіксується на 7 (сім) днів. Якщо в цей період (7 днів) не вноситься аванс (п. 8.4.), то в разі подальшої зміни вартості на Сайті буде застосовуватися вартість, зазначена на Сайті на момент внесення авансу.

8.4. Аванс у розмірі не менше 30% від вартості Послуг вноситься Клієнтом з моменту підтвердження Організатором Заявки, відповідно до п. 3.2. даного Договору. Вартість Послуг, зазначена в Заявці, повністю сплачується Клієнтом не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів до початку надання Послуг. Сторони вправі застосувати інший порядок розрахунків за взаємною згодою. У будь-якому випадку, повна вартість послуг вноситься Клієнтом не пізніше дня початку надання Послуг.

8.5. Розрахунки між Організатором і Клієнтом здійснюються в гривнях. Оплата здійснюється одним або декількома з наступних способів:

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Клієнт приймає на себе повну відповідальність за всі можливі ризики і наслідки, зазначені в пп. 6.1. - 6.13. даного Договору.

9.3. Організатор несе відповідальність за виконання пп. 5.1. - 5.3. даного Договору.

9.4. Організатор не несе відповідальності за скорочення програми або зміну маршруту через погодні чи інші природні умови, зміну фізичного стану учасника (-ків) групи і з інших об'єктивних причин, що тягне неможливість продовження програми, в тому числі у разі невідповідності наданих Послуг очікуванням Клієнта і його суб'єктивній оцінці. При цьому перерахунок вартості Послуг Організатором не здійснюється.

9.5. Організатор і гід/інструктор не несуть відповідальності за дії інших осіб, в тому числі неправомірні, і наслідки таких дій (хуліганство, крадіжка, заподіяння смерті/шкоди здоров'ю).

9.6. Організатор не несе відповідальності, не здійснює повернення коштів і не виплачує компенсації за неможливість організувати Послугу або інші негативні наслідки, що виникли внаслідок:


9.7. У разі порушення Клієнтом та/або зазначеними в Заявці особами порядку, вчинення хуліганських дій або допущення іншого неналежного поводження, а також в разі порушення Клієнтом і особами, зазначеними в Заявці, умов Договору, в тому числі, але не обмежуючись: явки до початку програми в стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, зловживання алкоголем в період надання послуг, порушення законодавства країн перебування і правил безпеки, а також інших умов Договору, заподіяння шкоди Організатору або третім особам, Організатор має право достроково вилучити надане спорядження, припинити виконання своїх зобов'язань (відмовитися від їх виконання) без повернення Клієнту сплачених грошових коштів. У цьому випадку послуги вважаються не наданими з вини Клієнта, всі понесені збитки лягають на Клієнта.

9.8. Клієнт зобов'язаний відшкодувати Організатору та третім особам будь-яку шкоду, заподіяну ним самим або зазначеними в Заявці особами, в тому числі збитки, пов'язані з псуванням спорядження або іншого майна Організатора; збитки, заподіяні у результаті порушення ним самим або зазначеними в Заявці особами законодавства країн перебування (в тому числі зобов'язаний компенсувати будь-які штрафи, сплачені Організатором, гідом/інструктором або іншими особами внаслідок правопорушень Клієнта або зазначених в Заявці осіб).

9.9. У разі виникнення розбіжностей між Клієнтом та Організатором сторони докладуть усіх зусиль для того, щоб вирішити конфліктну ситуацію шляхом переговорів і в мирному порядку.

9.10. При виникненні будь-яких зауважень, претензій до Послуг або спорядження Клієнт і зазначені в заявці особи повинні звернутися до представника Організатора або гіду/інструктору для вирішення спірних ситуацій та/або проблем які виникли на місці. У разі відсутності такого звернення в зазначений в Заявці період надання Послуг, зобов'язання Організатора вважаються виконаними належним чином і без рекламації.

9.11. Якщо причину, що викликала претензії Клієнта і пов'язану з виконанням Організатором обов'язків за цим Договором, на місці усунути не вдалося, Клієнт повинен звернутися в письмовій формі до Організатора протягом 20 календарних днів з моменту закінчення програми, з додатком документів, що підтверджують претензійні вимоги. Претензія розглядається протягом 10 календарних днів.

9.12. У разі недосягнення угоди в результаті переговорів, спір вирішується в суді за місцем державної реєстрації Організатора.

9.13. Всі витрати, пов'язані з достроковим припиненням участі в організованій послузі, в тому числі витрати по екстренній евакуації учасника з маршруту внаслідок раптового захворювання, нещасного випадку, відсторонення від участі внаслідок виявлення порушень Договору, лягають на Клієнта.

9.14. Клієнт несе відповідальність за правильність і дійсність своїх документів, що засвідчують особу, та інших документів і даних, необхідних для поїздки та участі в програмі, а також за достовірність інформації в документах, що засвідчують особу (осіб), зазначених Клієнтом в Заявці.

9.15. У разі участі в організованій послузі неповнолітньої особи, оплату за участь якої вносить Клієнт, відповідальність за безпеку неповнолітньої особи, за виконання нею встановлених правил, в тому числі виконання техніки безпеки і правил поведінки в поході/заході, несе Клієнт.

ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір оферти набуває чинності з моменту його Акцепту, внесення оплати Клієнтом і подальшого підтвердження Організатором фактичної можливості виконання Заявки, і дійсний до моменту виконання Організатором зобов'язань з надання Послуг у повному обсязі, відповідно до цього Договору та Заявки.

10.2. У разі розірвання Договору з ініціативи Організатора, за винятком випадків передбачених умова цього Договору та законодавством України, внесені грошові кошти за ненадані Послуги повертаються Клієнту в повному обсязі.

10.3. У разі відмови одержувачів послуг за цим Договором від участі, внесені грошові кошти повертаються Клієнту без урахування понесених Організатором витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання умов даного Договору, в тому числі адміністративних витрат. Утримувана сума в залежності від терміну оплати, за який Клієнт відмовляється від послуг Організатора, в процентах від вартості послуг становитиме:

Витрати Організатора пов'язані з завчасної оплатою послуг третіх осіб, після укладення Договору (п.3.2.), які організовують різні етапи програми (бронювання готелю, придбання проїзних квитків, спорядження, інше) і які безпосередньо пов'язані з організацією та проведенням програми для Клієнта, компенсуються Клієнтом в повному розмірі, незалежно від утримуваної суми та Термінів оплати передбачених п.10.3., за рахунок сплачених Клієнтом грошових коштів відповідно до умов передбачених даним Договором.

ФОРС-МАЖОР

11.1. У разі настання обставин непереборної сили, які не могли бути передбачені та усунуті розумними діями Організатора або Клієнта (страйки, стихійні лиха, погодні умови, військові дії, постанови органів державної влади, що впливають на виконання даного Договору, епідемії, терористичні акти або загроза терористичних актів, заборона на авіаперевезення в даному напрямку та інші подібні обставини, що впливають на виконання цього Договору), кожна зі Сторін має право розірвати Договір із застосуванням наслідків, передбачених цією Офертою.

РЕКВІЗИТИ ОРГАНІЗАТОРА

ФОП ЯСЬКО КИРИЛО СЕРГІЙОВИЧ
Код отримувача: 2923804873; Рахунок отримувача 26002050311353 Назва банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Код Банку (МФО) 305299
Адреса: Україна, 02183,  м. Київ  Проспект Генерала Ватутіна, 26, кв. 95
Тел.: +38 (097) 3278698,
Ідентифікаційний номер 2923804873; Номер в ЕДР 20670000000139976
Платник единого податку ІІІ групи (не є платником ПДВ)

Цей документ є пропозицією Клієнту (-ам) з боку Організатора укласти договір на умовах, зазначених у ньому (Оферта). Така форма договору не вимагає підписання. Клієнт приймає умови оферти і підтверджує своє рішення у відповідності до умов Договору. Це визнається акцептом справжньої оферти.